Referat af ordinær generalforsamling på Spraglehøjgaard
21. marts 2022 kl. 19.30.

Fremmødte: Bestyrelsen samt 3 medlemmer

Dagsorden

1) Valg af dirigent og godkendelse af indkaldelsen: Else Manley blev valgt som dirigent og indkaldelse til
generalforsamling er rettidig indkaldt og dermed godkendt.
Valg af referent: Susanne Møller

2) Bestyrelsens beretning: Formanden/Lis Humle Jørgensen beretter om året der er gået beretningen er
godkendt. Beretningen findes på hjemmesiden = www.spraglehøjgaard.dk

3) Kasserenen fremlægger revideret regnskab: Der har været bilagsmængde på ca. 50 posteringer, hvilket
ikke er det store. Indtægter er på 47.535 kr. og udgifter på ca. 56.000 kr., det giver i år et underskud på
ca. 8500 kr.
Indtægter er kontingenter og er forøget med 500 kr. grundet ny forening er kommet til = FOF – betalte
½ kontingent (blev medlem midt på året)
Lejeindtægter var på 3700 kr. rigtig flot – taget i betragtning af der har været Corona.
Rengøringstilskud er dyrtidsreguleret, så det ligger helt fast på 36.540 kr.
Familiebankospil – der kom desværre ikke så mange - så indtægt blev kun på 595 kr.
Loppemarked har ikke været afholdt.
Udgifter til scene og værksted er noget højere end budgetteret, næsten 100.000 kr., hvoraf 77.000 kr.
var tilskud fra kommunen og resten på 22.460 kr. måtte derfor tages fra driften.
Huset drift er på 2661 kr., rengøring blev ikke så dyrt, som budgetteret, grundet Corona.
Vi fik tilskud til Handikap parkering, det meste blev brugt på nær 1836 kr.
WEB siden er blevet mindre end budgettet, da vi har sagt noget op hos TDC – det blev for dyrt.
Egenkapital er på 108.200 kr. / aktiver og passiver stemmer. Regnskab blev godkendt.
• Keld (medlem) spøger om tilskud fra Roskilde kommune (uddyber med puljer og paragraffer
(77)) - rengøring + scenen - hvordan søger man og får man altid OK? Vi søger når vi har behov
og får som regel OK. Søgt om pudsning af mur på den nordlige længe og fik afslag, idet der blev
oplyst at bygningen var nedrivningsværdig! (kommunen havde givet tilskud til scene,
omklædning og værksted på kr. 77.000 i selvsamme bygning…!)
• Jørgen A oplyser, at GAS glæder sig rigtig meget til at kunne spille meget mere på den nye
scene.
• Else nævner, at kommunen får gratis arbejdskraft på deres egne bygninger – så de har fået
noget mere end de 77.000 kr.

4) Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag er modtaget.

5) Kassereren fremlægger forslag til kontingent og budget:
Indtægter = Der er muligvis en lille forening, som ikke ved om de fortsætter og derfor kan kontingent
blive reduceret med 500 kr., Lejeindtægter kender vi ikke. Tilskud for rengøring ligger fast. Banko skal vi
have igen - 1000 kr. sat af. Udgifter = I gang med at lave værksted ude i laden, da det tidligere værksted
er inddraget til GAS/Scene/omklædning. Der er sat 5000 kr. af til husets drift og 1000 kr. til negative
renter – så højt bliver det nok ikke. Hjertestarter skal under vedligehold (andre udgifter) Det giver
49.588 kr. i udgifter. Overskud på 700 kr. Kontingent er uændret.

Lis oplyser, at teatersalen blev etableret i Nordlige længe, i det der er mange foreninger der bruger
hovedhuset og salen. Akustikken er også bedre i Nordlige længe.
Vi har også en del materialer liggende og søger, hvis behovet opstår til værkstedet.
Else oplyser, at vi får rengøringstilskud grundet aftenskolerne.
Cari-Ann oplyser, at GAS, Folkedansere, Minigolf, Bauta, FOF og AOF, afhænger kontingent af antal
medlemmer og fastsættes herefter.

6) Valg til bestyrelsen:
Else oplyser, at FOF og Bauta har fået forespørgsel om de ønsker at have et medlem i
bestyrelsen og det ønsker de ikke for nuværende. GAS har 2 medlemmer, Folkedanserne har 2
medlemmer, Minigolf har 2 medlemmer og AOF har ét medlem i bestyrelsen.
På valg er (2årig periode):
• Jørgen Henriksen – modtager genvalg (GAS) – blev valgt.
• Cari-Ann Hansen – modtager genvalg (Folkedans) – blev valgt.
• Else Manley – modtager genvalg (AOF) – blev valgt.
• Susanne Møller – modtager ikke genvalg (Minigolf) – Anne Byriel stiller op og blev valgt.

7) Valg af 2 suppleanter for 1 år:
• Niels Jørgen Andersen (minigolf) – genopstiller – blev valgt.
• Torben Christiansen (GAS) – genopstiller – blev valgt.

8) Valg af revisor for 1 år:
• Tommy Møller Hansen – genopstiller – blev valgt.

9) Valg af revisorsuppleant for 1 år:

Tove Krause – genopstiller – blev valgt

10) Eventuelt:
Før der kan søges tilskud, så skal der ansøges i god tid samt beskrive, hvordan integration
indgår i det søgte tilskud. Der tales om forskellige former for tilskud. Det er muligt at søge til
kunstnere og udgifter til et engagement, dog ikke mad og husleje.
Under Idræt og kultur på Roskilde Kommunes hjemmeside findes ansøgningsskemaer.
Keld – kunne være smart at kalendere i alle foreninger kunne ”tale” sammen, således der ikke
er dobbelt arrangementer og med kort mellemrum.


Tak for god ro og orden.
På bestyrelsens vegne

Referent Dirigent
Susanne Møller Else Manley

 

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Formand = Lis Humle Jørgensen
Næstformand = Jørgen Henriksen
Kasserer = Jørgen Aare
Sekretær = Anne Byriel
Bestyrelsesmedlem = Else Manley
Bestyrelsesmedlem = Cari-Ann Hansen
Bestyrelsesmedlem = Svend Laursen
Suppleant = Torben Christiansen
Suppleant = Niels Jørgen Andersen
Revisor = Tommy Hansen