Vedtægt for Kulturprojekt Spraglehøjgaard.

 

§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er KULTURPROJEKT SPRAGLEHØJGAARD.
Foreningen har hjemsted i Jyllinge, Roskilde Kommune. CVR. Nr. 341266902. Formål.

§2. Formål

Foreningens formål er at forestå den indvendige istandsættelse af stuehus og længe på Spraglehøj-gaard og forestå løbende indvendig vedligeholdelse og holde haven, således at gården kan danne grundlag for, at kulturelle foreninger i Roskilde Kommune kan udfolde deres aktiviteter.

 

 • 3. Medlemmer.
 1. Som medlemmer optages foreninger og oplysningsforbund. Foreningerne skal have et kulturelt

formål. Der kan ikke optages enkeltpersoner.

 1. Optagelse af nye foreninger skal godkendes af bestyrelsen.
 2. De tilknyttede foreningers medlemmer skal overholde foreningens vedtægt.
 3. De tilknyttede foreningers medlemmer er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der rejses på generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen fastsætter hvert år størrelsen af kontingent for foreningerne. Kontingentet gradueres efter antallet af medlemmer i de enkelte foreninger. Kontingentet skal medvirke til at dække de driftsomkostninger, som ikke dækkes af det kommunale tilskud.
 5. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til formanden inden 1. juli med udtræ- delse 31. december samme år.
 6. Såfremt en forening ikke betaler kontingent rettidigt, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere for- eningen.

 

 • 4. Organisation.

Stk. 1 Foreningen KULTURPROJEKT SPRAGLEHØJGAARD ledes af en bestyrelse, som repræsenterer brugerne.

Stk. 2. Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte medlemmer. Byrådet i Roskilde

Kommune kan derudover udpege et medlem.

Stk. 3. Bestyrelsen har kontakten til Roskilde Kommune og varetager bl.a. følgende opgaver:

        Byggeledelse, tilsyn og medvirken ved alle istandsættelsesfaser.

        Nedsætte arbejdsgrupper blandt medlemmerne, der har reference til bestyrelsen.

        Udarbejde ordensregler.

        Udarbejde værktøj, som kan synliggøre medlemmernes benyttelse af gården.

        Markedsføre Kulturprojekt Spraglehøjgaard.

Stk. 4. Principielt kan der kun vælges 3 medlemmer fra hver forening til bestyrelsen.

 

 • 5. Kommunalt driftstilskud.

Kommunen afholder de normale årlige driftsudgifter til vand, el, varme, forbrugsafgifter, forsikrin-

ger, ejendomsskatter og udvendig vedligeholdelse (klimaskærm samt tekniske installationer).

 

 • 6. Bestyrelsen.

Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Formand og kasserer

tegner foreningen.

Stk. 2. Medlemmer samt suppleanter og revisorer vælges på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

 

 • 7. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen

af marts måned.

Stk. 2. Stemmeberettigede er optagne foreningers medlemmer.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel med brev/mail direkte til op- tagne foreningers formænd som umiddelbart derefter videresender til deres medlemmer.

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal tilgå formanden senest 2 uger før gene- ralforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til optagne foreningers formænd som umiddelbart der- efter videresender forslag til deres medlemmer.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt et medlem fremsætter ønske herom. Afstemningen afgives ved personligt frem- møde eller ved fuldmagt, idet der kun kan accepteres 1 fuldmagt per medlem. Den enkelte person har 1 stemme, uanset om vedkommende er medlem af flere af de optagne foreninger.

Stk. 6. Beslutningsreferat udsendes til de enkelte foreningers formænd umiddelbart efter general- forsamlingen. Foreningerne er selv forpligtet til at udsende referat til deres medlemmer.

Stk. 7. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år.
 3. Kassereren fremlægger det bestyrelsesgodkendte, reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.
 6. Valg af bestyrelsen således at 3 er på valg i ulige år og 4 i lige år. Valgene gælder for 2 år.
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af revisor for 1 år.
 9. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
 10. Eventuelt.

 

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis enten et flertal i bestyrelsen finder anledning til det

eller hvis en enkelt forening fremsætter ønske om det.

Proceduren følger bestemmelserne ved den ordinære generalforsamling.

 

 • 9. Regnskab, økonomisk disponering og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Revideret årsregnskab med budgetter skal vedlægges indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 3. Økonomiske disponeringer besluttes af bestyrelsen.

Stk. 4. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 5. Kassereren opkræver kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øje- blikkelige økonomi altid kan aflæses.

Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab og årsbudget. Kassereren er ansvarlig for medlemsfortegnelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil.

 

Stk. 7. Kassereren råder over betalingskort og netbank til foreningens bankkonti, og formanden kan få indsigt i nævnte konti. Bestyrelsen kan godkende bestyrelsesmedlemmer til at forvalte kontokort til forretninger.

 

 • 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægten kan ske på en ordinær generalforsamling. En vedtægtsændring kan

gennemføres ved almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af optagne foreningers medlem- mer er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringer.

Stk. 2. Alternativt skal der efterfølgende afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor den på den ordinære generalforsamling godkendte vedtægtsændring kan gennemføres ved almindeligt stemme- flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes umiddelbart efter den ordinære general- forsamling.

 

 • 11. Hæftelse.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der

påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis det er særligt aftalt.

 

 • 12. Foreningens opløsning

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på en ekstraordinær generalforsam-

ling, hvor mindst 2/3 af optagne foreningers medlemmer er til stede og at mindst 3/4 af de frem- mødte stemmer herfor.

Stk. 2. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling, kan bestyrelsen senest 3 uger efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver kulturelle formål i Roskilde

Kommune.

 

Vedtægten vedtaget på den stiftende generalforsamling søndag den 1. november 2009. Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 4. maj 2015, 24. april 2018 og 25. august 2020.

 

 

 

Dirigent                                                                   Formand