Referat generalforsamling Kulturprojekt Spraglehøjgaard den 25. august 2020

21 stemmeberettigede

 1. Steen valgt til dirigent og Lis til referent
 2. Anne Lise afgav bestyrelsens beretning (bilag 1) Beretning godkendt.
 3. Jørgen Aare gennemgik regnskabet (bilag 2). Det store underskud skylles en gæld til rengøring fra tidligere år, da der ikke har været overensstemmelse mellem fakturerede timer og de timer der skulle gøres rent og rengøringsfirmaet har været længe om at svare på korrespondance.
 4. Jørgen Aare havde gennemgået vores vedtægt, så de blev mere sproglig korrekte. Forslaget til vedtægtsændringer blev gennemgået punkt for punkt. Jørgen Aare begrundede sit forslag om at ændre Spraglehøjgaard med 2 aa’er til Spraglehøjgård med bolle å i en lovændring fra 1948, hvor dobbelt a blev lavet om til bolle å og gårdenes navne blev ændret.
  Flertallet stemte for at bevare Spraglehøjgaard med to aa’er. Jørgen Aare undlod at stemme.
  Alle andre ændringer fremhævet med rødt blev vedtaget samt følgende ændringer.
  7 stk. 1: generalforsamling ændres til afholdelse inden udgangen af marts måned.
  §7 stk. 7: punkt 4 og 5 byttes om.
 5. Budget taget til efterretning. Oplyst at internet er nedlagt.
 6. Jørgen Henriksen og Cari Anne Bille Hansen blev genvalgt. Yderligere valgtes Susanne Møller og Else Manley.
 7. Erik Strand valgtes til 1. suppleant og Torben Christiansen som 2. suppleant
 8. Tommy Hansen valgtes til revisor
 9. Tove Krause valgtes til revisorsuppleant
 10. Da Anne Lise havde ønsket at stoppe i bestyrelsen takkede Jørgen Henriksen hende for at have hjulpet kulturprojektet godt fra start og hendes arbejde for foreningen igennem 11 år med overrækkelsen af en smuk buket blomster.
  Da vi har været utilfreds med det tidligere rengøringsfirma havde Anne Lise fået Fenger til at overtage rengøringen igen, men han er blevet syg og har meldt fra. En ny rengøringsaftale er ved at blive indgået med Jette Vestergård.

Referent Lis Humle Jørgensen                                                        Dirigent Steen Andersen